Vznik a koncepcia SKDK
prvé súkromné konzervatórium na Slovensku založené v roku 1994

Kedy sme vznikli? 

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vzniklo 1. septembra 1994 ako prvé súkromné konzervatórium na Slovensku. Pri jeho zakladaní bolo potrebné prekonať mnoho prekážok od legislatívy cez zabezpečenie vhodných priestorov, až po kvalifikovaných pedagógov pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety. Kto školu založil? Zriaďovateľom tejto školy bol Mgr. Vladimír Gális, ktorý založil aj ďalšiu umeleckú školu a to Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. 

Po kom je pomenovaná škola ? 

  • Konzervatórium nesie meno významného slovenského hudobného skladateľa a vysokoškolského pedagóga Dezidera Kardoša, ktorý je rodák z Nadlíc v okrese Topoľčany. 

Čo môžeš študovať na škole? 

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša má zriadené tieto odbory: hudobno-dramatické umenie, tanec, spev, hudba. Podrobnejšie informácie v Študijných odboroch.

Čo sa budeš učiť na škole? 

  • Súkromné konzervatórium je typ strednej školy, ktorá poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. Každý odbor má vlastný študijný program. Budeš mať všeobecno-vzdelávacie predmety, odborné praktické a teoretické predmety. Podrobnejšie informácie nájdeš v jednotlivých odboroch. Pedagógovia našej školy sú uznávaní umelci z rôznych oblastí na Slovensku ale aj v zahraničí. Kto ťa bude učiť sa dozvieš tu.

Budeš mať maturitu? A čo môžeš robiť po skončení školy? 

  • Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a získal tak úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou (vyššie sekundárne - ISCED 3A).

Pripravujeme žiakov predovšetkým na: 

  • a) súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória, 
  • b) na ďalšie univerzitné vzdelávanie (umeleckého, pedagogického, vedeckého či filozofického zamerania) 
  • c) pre uplatnenie v praxi 
  • Pokročilejšie vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie (terciárne - ISCED 5B). 
  • Úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventskej skúšky konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za menom.