Pedagógovia teoretických predmetov

PhDr. Eva Lukáčová 

zástupkyňa SŠÚV

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Daniela Illášová

Anglický jazyk; Anglický jazyk 2; Odborný anglický jazyk;

Mgr. Blanka Korf

Anglický jazyk; Odborný anglický jazyk;

Mgr. Zuzana Ličková 

riaditeľka školy

Francúzsky jazyk

Ing. Justína Fodorová

Nemecký jazyk; Odborný nemecký jazyk; Nemecký jazyk 2;

Bc. Mária Kobidová

Taliansky jazyk - druhý cudzí jazyk; Taliansky jazyk;

Mgr. Martina Smolková

Dejiny umenia; Dejiny tanca a baletu; Latinský jazyk; Dejepis;

PaedDr. Anna Mikulská

Slovenský jazyk a literatúra; Občianska náuka; Etická výchova;

Mgr. Martina Ondrušková

Náuka o hudbe; Sluchová analýza; Dejiny hudby; Náuka o hudbe;

Mgr. Jozef Jánoš

Informatika;

Mgr. Renáta Bečková

Náuka o harmónii; Náuka o harmónii (skladba, organ);

       Mgr. art. Juraj Mičúnek

Sluchová analýza; Zborový spev;

PhDr. Jana Horilová

Pedagogika; Pedagogika tanca; Psychológia; Estetika umenia; Estetický seminár; Diplomový seminár; Metodika výučby tanca; Pedagogický seminár; Didaktika tanca;

Mgr. Júlia Chudá

Dejiny hudby; Kompozičné techniky hudby 20.storočia; Náuka o hudobných formách; Náuka o hudobných nástrojoch; Hudobno-teoretická analýza skladieb; Hudobné formy a analýza skladieb; Náuka o kontrapunkte; Náuka o kontrapunkte; Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch; Informatika v umení;

Mgr.art. Adam Kavec, PhD.

klasický tanec; umelecká prax klasického tanca; teória a metodika tanca; rozbor umeleckých diel; fyziológia a hygiena pohybového aparátu; 

Mgr. Dominika Sondorová

Bc. Chantal Calcagni, DiS.art.

Estetika dramatického umenia, Dejiny a literatúra hlavného odboru herectvo, Metodika hlavného odboru herectvo, Didaktika hlavného odboru herectvo, Interpretačný seminár, Pedagogický seminár, Dejiny divadla;  

Mgr. Anna Rusňáková

Náboženská výchova;

Ing. Zuzana Sekmanová

Telesná a športová výchova;