Pedagógovia hudobno-dramatického umenia

Mgr.Jozef Krasula, ArtD. 

vedúci oddelenia hudobno-dramatické umenie

Herecká tvorba; Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo; Umelecký prednes; Javisková reč (spev); Základy herectva (spev);

Mgr. et Mgr.Ladislav Tischler, PhD.

Herecká tvorba; Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo; Pantomíma; Dejiny divadla; Rozbor drámy;

Mgr.art. Radovan Hudec

Herecká tvorba; Pedagogika hlavného odboru štúdia; Umelecký prednes; Javisková reč;

Mgr. Zuzana Kráľová

Herecká tvorba; Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo; Umelecká prax verejná; Umelecká prax interná; Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo; Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo; Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia Herectvo; Interpretačný seminár; Estetika dramatického umenia; Umelecký prednes;

Mgr. Tomáš Zárecký

Javisková reč; Herectvo; Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo; Dejiny a literatúra hl. odboru štúdia; Dejiny divadla (tanec); Dejiny divadla (spev); Javiskový pohyb (hdu); Moderovanie; Práca pred kamerou a mikrofónom;

Bc. Ján Homolka

Bábkarská tvorba;