Strunové nástroje

Gitara

  • Počas štúdia sa budeš venovať, technických cvičeniam, stupniciam a prednesovým skladbám jednotlivých štýlových období pre tvoj umelecký a technický rozvoj. Vo vyšších ročníkoch budeš hrať stupnice na technicky náročnej úrovni a virtuózne etudy. 
  • Naučíš sa hrať na gitare na profesionálnej umeleckej úrovni, s rozvojom osobnosti a schopnosti samostatne pracovať a pedagogicko-umelecky tvoriť. 
  • Môžeš sa stať sólo gitaristom, členom kapely, pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl.

•pedagógovia

Husle

  • Naučíš sa tvorivo uplatniť vedomosti, schopnosti a skúsenosti získané štúdiom všetkých predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci. 
  • V závislosti od tvojich osobnostných daností, miery tvojho talentu, stupňa technickej a umeleckej vyspelosti budeš postupovať podľa individuálneho plánu vypracovaného pre jednotlivé ročníky. 
  • Môžeš sa stať profesionálnym huslistom, začleniť sa do profesionálnych orchestroch a komorných súboroch, pokračovať v štúdiu hry na husle na vysokej škole, alebo pedagogicky pôsobiť na základnom stupni umeleckých škôl. 

•pedagógovia•

Kontrabas

  • Správne držanie nástroja, postavenie pravej a ľavej ruky, orientáciu na nástroji, plynulé výmeny polôh, zamerať sa na kvalitu tónu, oboznámiť sa zo základnou sláčikovou technikou, štúdium palcovej polohy v celom rozsahu nástroja, zdokonaľovanie výmen polôh sú len niektoré úlohy, ktoré pred tebou stoja aby si sa stal profesionálom v hre na kontrabas. 
  • Pokračuj v štúdiu hry na kontrabas na vysokej škole a staň sa tým najlepším! Titul, ktorý získaš po ukončení šiesteho ročníka ti otvára brány do pedagogickej činnosti na umeleckých školách základného stupňa.

pedagógovia•