Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Prvé súkromné konzervatórium na Slovensku založené v roku 1994

O nás

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", ktorý sa uvádza za priezviskom.