Dychové a bicie nástroje

Flauta

 • Technické cvičenia a prednesové skladby jednotlivých štýlových období zabezpečia tvoj umelecký a technický rozvoj. Prepracuješ sa až k hraniu stupníc na technicky náročnej úrovni, virtuózne etudy, skladby jednotlivých štýlových období, ktoré vyžadujú špecifické požiadavky na výrazovú a technickú interpretačnú vyspelosť. 
 • V hudobnom odbore môžeš na vysokej umeleckej úrovni, dosiahnuť profesionálne majstrovstvo spojené s rozvojom osobnosti a schopnosti samostatne pracovať a pedagogicko umelecky tvoriť. 
 • Staň sa profesionálnym pedagógom a hudobníkom, alebo pokračuj v rozvíjaní svojho talentu na vysokej škole.

•pedagógovia

Klarinet

 • Hra stupníc, technické cvičenia a prednesové skladby jednotlivých štýlových období pre tvoj umelecký a technický rozvoj. Pokiaľ budeš v štúdiu pokračovať aj po maturite tak začneš hrať stupnice na technicky náročnej úrovni, virtuózne etudy, skladby jednotlivých štýlových období, ktoré vyžadujú špecifické požiadavky na výrazovú a technickú interpretačnú vyspelosť. 
 • Po absolvovaní celého štúdia budeš schopný/á samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony a vytvárať individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania. 
 • Budeš schopný sa presadiť na profesionálnej úrovni v hre na klarinete. 

•pedagógovia•

Trúbka

 • Niekoľkohodinový každodenný tréning hracieho aparátu, ale aj náročná duševná činnosť pri hľadaní adekvátneho hudobného obsahu pomocou ktorých nadobudneš sluchovú, racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe skladby. 
 • Naučíš sa zvládnuť všetky základné formy techniky - získať správne interpretačné návyky. Súčasne si osvojíš vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na trúbke. 
 • Môžeš pôsobiť ako sólový interpret, alebo sa stať súčasťou profesionálnych orchestrov a komorných súboroch

•pedagógovia•

Pozauna

 • Systematické rozvíjanie schopností nátiskových a dýchacích svalov, zautomatizovanie a zosynchronizovanie ich pohybu tak, aby bol v súlade s neustálou sluchovou kontrolou a koncentráciou. 
 • Naučíš sa kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od teba vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole. V oblasti technickej, zvládneš všetky základné formy techniky. 
 • Po skončení štúdia môžeš pôsobiť ako sólový interpret a môžeš plniť požadované úlohy v profesionálnych orchestroch a komorných súboroch.

•pedagógovia•

Z dychových nástrojov ďalej na našej škole môžeš študovať aj saxofón, hoboj, fagot, lesný roh. 

Malý bubon

 • Počas štúdia si rozvinieš všetky druhy úderovej techniky. Absolvuješ pravidelné denné cvičenia technickej zručnosti, rytmickej stability, dynamickej vyváženosti hry a rozvinieš si pamäťovú zložku. Zdokonalíš si techniku hracieho aparátu na súprave bicích nástrojoch s prehĺbením výrazovej stránky hry. 
 • Rozvinieš si dynamickú, rytmickú a improvizačnú predstavivosť a pohotovosť hudobného prejavu, koordináciu pohybov rúk a nôh s dôrazom na rytmickú presnosť. 
 • Po absolvovaní štúdia budeš vedieť kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole.

•pedagógovia

Xylofón

 • Zdokonalíš si úderovú techniku a tvorenie tónu viacerými spôsobmi, dbať na rytmickú a intonačnú presnosť.Zdokonaľíš si striedanie tónov, tremolo, trilky, melodické ozdoby, glissandá, techniku skokov z oktávy do oktávy, uplatníš hru s viacerými paličkami Naučíš sa všetky durové a molové stupnice ich akordy a obraty, dominantný a zmenšený septakord, hru v terciách, sextách, oktávach a súčasne oboma paličkami ale aj rozložene v rôznych rytmizovaných postupoch, kadencie a celotónové stupnice. 
 • Denné cvičenie rozvinie a zdokonalí tvoju hráčsku techniku. Súčasne si osvojíš vedomosti, schopnosti a zručnosti v umeleckej pedagogike a to najmä v oblasti metodiky a didaktiky vyučovania odboru hra na bicích nástrojoch. 
 • Po absolvovaní štúdia budeš vedieť kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole. Môžeš pôsobiť ako sólový interpret, alebo ako interpret v profesionálnych orchestroch a komorných súboroch.

•pedagógovia•

Z bicích nástrojov môžeš študovať aj biciu súpravu, tympány (vibrafón, zvony atd.)