Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore
tanec

KÓD ODBORU: 8227 Q tanec

  • Prijímacia skúška pre odbor tanec pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Podmienkou účasti na prijímacej skúške je písomné stanovisko od všeobecného lekára o dobrom zdravotnom stave, podrobná správa od ortopéda s popisom stavu chrbtice, bedrových kĺbov a chodidiel z hľadiska jeho možnej profesie výkonného tanečníka. 

TEORETICKÁ ČASŤ:

  • TEST - Hudobná teória a dejiny hudby (v rozsahu učiva na ZŠ)
  • TEST - Sluchová analýza - intonácia a rytmus

PRAKTICKÁ ČASŤ: 

Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v priliehavom cvičebnom úbore, mäkkých cvičkách s nezakrytými nohami a s vlasmi upravenými do uzla. 

a) posudzujú sa fyzické predpoklady pre tanec ako estetický vzhľad, osobitosť uchádzača, vzhľad horných a dolných končatín, otvorenosť dolných končatín a ich rozsah v bedrových kĺboch, stavba chodidla, priehlavok, dispozícia skoku, fyziologická stavba, pružnosť a ohybnosť chrbtice, celková elasticita, proporcionalita a váha tela

b) hodnotia sa základné pohybové schopnosti v tanečných technikách, pohybovej koordinácie, tanečnosti, muzikálnosti, rytmu, pohybovej pamäti, schopnosti vnímať hudbu a rytmus v tanečných variáciách

  • Vytočenosť a uvoľnenosť bedrových kĺbov (sed roznožmo a predklon trupu , sed skrížený s kolenami na zemi).
  • Degagé - rozsah pohybu dolných končatín (zdvih jednej končatiny ťahom aj švihom v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku).
  • Pružnosť priehlavku (výpon na vysokú pološpičku, poloha piqué de coté).
  • Skok, výskoky znožmo na mieste 8 - 16 krát, poskoky po diagonále.
  • Celková pružnosť, obratnosť (hrudný a bedrový záklon v ľahu na chrbte, most, kotúľ vpred a vzad, hviezda).
  • hodnotenie improvizácie pripravenej uchádzačom vlastnej tanečnej ukážky v rozsahu 1 minúty na hudbu 2/4 a 3/4 taktu (treba priniesť podklad na CD)

c) ústny pohovor s uchádzačom