Predmety SPEV
predmety, ktoré sa počas šesť ročného štúdia budeš učiť

Hlavný odbor štúdia Spev, 
Ansámblový spev,
Základy dirigovania,
Základy herectva,
Operné herectvo,
Hra na klavíri,
Estetika umenia,
Korepetícia a štúdium programu,
Slovenský jazyk a literatúra,
Cudzí jazyk,
Druhý cudzí jazyk: taliansky jazyk,
Odborný cudzí jazyk,
Javisková reč,
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu,
Náuka o spoločnosti,
Dejepis,
Dejiny hudby,
Dejiny divadla,
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
Psychológia,
Pedagogika,
Pedagogika hlavného odboru štúdia,
Metodika hlavného odboru štúdia,
Didaktika hlavného odboru štúdia,
Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia,
Informatika,
Informatika v umení,
Rozbor umeleckých diel hlavného odboru,
Spev notového zápisu bez prípravy,
Sluchová analýza,
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch,
Náuka o kontrapunkte,
Náuka o harmónii,
Náuka o hudobných formách,
Hudobno-teoretická analýza skladieb,
Pohybová výchova,
Etická výchova / náboženská výchova,
Zborový spev,
Umelecká prax interná,
Umelecká prax verejná,
Pedagogicko-umelecká prax,
Estetický seminár,
Diplomový seminár Interpretačný seminár