Predmety HDU
predmety, ktoré sa počas šesť ročného štúdia budeš učiť

Hlavný odbor štúdia Herectvo, 
Hlavný odbor štúdia Spev, 
Hlavný odbor štúdia Tanec, 
Hra na klavíri, Šansón, 

Ansámblový spev, 

Estetika dramatického umenia, 

Slovenský jazyk a literatúra, 

Cudzí jazyk, 

Druhý cudzí jazyk, 

Odborný cudzí jazyk, 

Umelecký prednes, 

Moderovanie, 

Javisková reč, 

Fyziológia a hygiena hlasového/pohybového aparátu, 

Náuka o spoločnosti, 

Dejepis, 

Dejiny divadla, 

Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, 

Psychológia, Pedagogika, 

Pedagogika hlavného odboru štúdia Herectvo, 

Metodika hlavného odboru štúdia Herectvo, 

Didaktika hlavného odboru štúdia Herectvo, 

Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia Herectvo, 

Informatika, 

Sluchová analýza, 

Rozbor drámy, 

Náuka o hudbe, 

Javiskový pohyb, 

Pantomíma,

 Etická výchova / náboženská výchova, 

Umelecká prax interná, 

Umelecká prax verejná, 

Práca pred kamerou a mikrofónom, 

Pedagogicko-umelecká prax, 

Estetický seminár, 

Diplomový seminár, Interpretačný seminár