Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore
hudba - sekcia populárnej a jazzovej hudby

KÓD ODBORU - ZAMERANIE: 

8229 Q 06 hra na gitare - špecializácia elektrická gitara
8229 Q 06 hra na kontrabase - špecializácia basová gitara
8229 Q 05 hra na saxofóne

8229 Q 05 hra na bicích nástrojoch
8229 Q 03 hra na klavíri

 • Prijímacia skúška pre odbor hudba - sekcia populárnej a jazzovej hudby pozostáva z teoretickej (rovnaká pre všetky zamerania) a praktickej časti.

TEORETICKÁ ČASŤ:

 • TEST - Hudobná teória a dejiny hudby (v rozsahu učiva na ZUŠ) 

    Pri tejto skúške sa vyžaduje:

 1. bezpečná znalosť notového písma v husľovom a basovom kľúči,
 2. čítanie a zápis nôt v rôznych oktávach,
 3. ovládanie durových a molových stupníc
 4. základné intervaly
 5. tvorba durových, molových kvintakordov
 6. orientácia v základnom hudobnom názvosloví
 7. orientácia v najzákladnejších hudobných štýloch (barok, klasicizmus, romantizmus, impresionizmus, 20. storočie)
 • TEST - Sluchová analýza - intonácia a rytmus 

    Pri tejto skúške sa vyžadujú znalosti v tomto rozsahu:

 1. rozlišovacie hudobné schopnosti
 2. hudobná predstavivosť
 3. hudobná pamäť
 4. hudobné myslenie
 5. hudobné cítenie a vkus

PRAKTICKÁ ČASŤ

8229 Q 06 hra na gitare - špecializácia elektrická gitara

 • jedna prednesová skladba na hru brnkátkom (voľný výber podľa zamerania uchádzača - rock, pop blues, funk, jazz)
 • Blues v ľubovoľnej tónine (forma, rytmus, akordy, improvizácia v pentatonike)
 • jedna etuda na klasickú gitaru

8229 Q 06 hra na kontrabase - špecializácia basová gitara

 • Základné stupnice (dur, mol) v rozsahu jednej oktávy
 • Intervaly v rozsahu jednej oktávy
 • Jednoduchý bluesový sprievod v rozsahu 12 taktov
 • Časť prednesovej skladby podľa vlastného výberu (môže byť aj vlastná tvorba)
 • Výstavba jednoduchého groovu bez harmonickej štruktúry
 • jedna etuda na kontrabas

8229 Q 05 hra na saxofóne

 • stupnice: durové a molové do 4 krížikov a 4 b
 • príslušné akordy arpeggio, detache, staccato, legato -rozsah dvoch oktáv, príslušné D7 v dur a mol, príslušné zm7 v molových stupniciach
 • 2 etudy: Domenico Nocentini - 9 melodic studies alebo Carl Baerman - 14 Melodic etudes
 • alt sax prednes: Jerome Naulais - Petite suite Latine
 • tenor sax prednes : Robert John - Brown Tango

8229 Q 05 hra na bicích nástrojoch

 • Xylofón:
 1. stupnice: 1 durová alebo 1 molová stupnica;
 2. akordy (rozklady);
 3. 1 etuda technického charakteru (Hojný č.3);
 4. 1 prednesová skladba s klavírnym sprievodom alebo bez.
 • Malý bubon:
 1. rytmické stupnice Tremollo p - mf - f - mf - p;
 2. povinná skladba: J. Tuzar: Etudy pre malý bubon - č.21, alebo výber od č.15 - 25, alebo skladba iného autora podobnej náročnosti;
 3. 1 skladba podľa vlastného výberu - sólo alebo doprovodné rytmy (pop, jazz, latin-amer. a iné) na súpravu bicích nástrojov.

8229 Q 03 hra na klavíri

Je potrebné si priniesť so sebou notový materiál.

 • stupnice: durové a molové v oktávach, terciách, decimách, sextách;
 • akordy: veľký rozložený kvintakord, septakord, zmenšený septakord cez 4 oktávy aj v protipohybe;
 • 2 etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok v ľubovoľnej kombinácii: J.B. Cramer - H. Bűlow, C. Czerny op. 299 alebo op. 740;
 • 1 dvojhlasú alebo trojhlasú invenciu od J.S. Bacha, príp. časť zo suity na podobnej úrovni;
 • 1 časť sonáty alebo sonatíny (rýchla) z obdobia klasicizmu;
 • ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu alebo moderny (20., 21. stor.);