Kritériá pre prijatie na štúdium v odbore
hudobno-dramatické umenie

KÓD ODBORU: 8226 Q hudobno-dramatické umenie

 • Prijímacia skúška pre odbor hudobno-dramatické umenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Praktická časť sa ďalej delí na: herectvo, spev a tanec.

TEORETICKÁ ČASŤ: 

 • TEST - Hudobná teória a dejiny hudby (v rozsahu učiva na ZŠ)
 • TEST - Sluchová analýza - intonácia a rytmus

PRAKTICKÁ ČASŤ:

a) herectvo

 • prednes povinných textov:
 1. Spoločné texty: Dušan Taragel : Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov
 2. Dievčatá : William Shakespeare : "Helena" (Sen noci svätojánskej)
 3. Chlapci : J.B.P.Moliére : "Don Juan" (Don Juan)
 • prednes poézie alebo prózy podľa vlastného výberu
 • vlastná herecko-pohybová etuda (krátka dejová ukážka bez slov z každodenného života s fyzickým konaním pomocou imaginárnych predmetov s rozdielnymi náladami. Ide o autentické konanie človeka v konkrétnej situácii na základe konkrétneho pocitu, kde sa hodnotí schopnosť originálneho nápadu.)
 • vedomostný rozhľad a kultúrny prehľad základných informácií z oblasti hudobno-dramatického umenia

b) spev 

 • jedna ľudová pieseň 
 • dve piesne s rôznym charakterom (veselá, smutná, žartovná), z toho je jedna tanečná pieseň s pohybom. Všetky piesne so sprievodom klavíra. (priniesť notový materiál)
 • skúmajú sa hlasové a spevácke predpoklady, hlasový rozsah a rytmické vlohy

c) tanec 

 • interpretácia vlastnej choreografickej pohybovej kreácie na hudbu podľa vlastného výberu (CD, MG, korepetítor)
 • tanečné ukážky v ľubovoľnom tanci, krokové variácie v 2/4, 3/4, 4/4 takte
 • hodnotí sa schopnosť tanečnej akcie, pohybové predpoklady a úspešnosť rozvoja tanečného talentu