Vážení pedagógovia, žiaci, rodičia venujte pozornosť tomuto oznamu:

09.03.2020

Vážení pedagógovia, žiaci, rodičia venujte pozornosť tomuto oznamu:Na základe usmernenia zriaďovateľa školy prerušuje SŠUP/SKDK vyučovanie od 10.3.2020 do 20.3.2020.

1. Škola je preventívne uzatvorená i pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho učebného plánu


2. Maturita 2020 prebehne v riadnom termíne (pokiaľ MŠVVaŠ nerozhodne inak)


3. Vyučovanie všeobecných a odborných - teoretických predmetov prebieha korešpondenčne.


Nariaďujem všetkým žiakom, aby pravidelne sledovali edupage a plnili si riadne korešpondenčné
zadania úloh.


4. Zrušené sú všetky zájazdy, koncerty, predstavenia Štúdia SKDK.


Mgr. Zuzana Ličková,
riaditeľka školy SKDK a SŠUP