Klávesové nástroje a skladba

Hra na klavíri

 • V začiatkoch štúdia budeš musieť zvládnuť všetky základné formy techniky a tak získať správne interpretačné návyky. 
 • Rozvinieš si svoju tvorivú osobnosť a talent v umeleckom prejave. Naučíš sa pracovať s hudobným materiálom tak, aby si po jeho absolvovaní vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od teba vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie celoživotné štúdium. 
 • Staneš sa profesionálnym umelcom. Svoje pedagogické vedomosti môžeš využiť aj ako učiteľ na základnej umeleckej škole. 

•pedagógovia•

Hra na organe

 • Prejdeš si postupným procesom od budovania elementárnej organovej techniky po identifikáciu a zvládnutie interpretačných problémov organových skladieb v rôznych štýlových obdobiach.
 • Zvládneš celý komplex vedomostí, schopností, zručnosti a spôsobov riešenia umeleckých otázok v oblasti prednesu, obsahového uplatnenia artikulácie, frázovania a orientácie v oblasti ornamentiky. Nadobudneš schopnosti samostatnej registrácie, znalosti zo základnej priestorovej akustiky a schopnosť adaptácie na rôzne typy nástrojov. 
 • Získaš kvalifikáciu stať sa profesionálnym organistom schopným samostatne vytvárať umelecko-interpretačné výkony.

•pedagógovia•

Skladba

 • Počas štúdia budeš nadobúdať svoj vlastný kompozičný sloh, dozvieš sa najnovšie postupy a rozšíriš vlastnú schopnosť hudobne produkovať. Naučíš sa vytvárať skladby, v ktorých by si mal esteticky a technicky vybudovať ich štruktúru a architektúru na profesionálnej úrovni. 
 • Môžeš pracovať pre film, rozhlas, divadlo. Vytvárať plnohodnotné projekty, komponovať na objednávku pre rôzne zoskupenia i jednotlivcov. Môžeš vyučovať žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania alebo pokračovať v umeleckom vzdelávaní na vysokej škole.

pedagógovia

Dirigovanie

 • Rozvíjanie techniky dirigovania, spôsoby naštudovania skladieb a práca so zborovými a orchestrálnymi telesami sú len niektoré z činností, ktoré tento odbor ponúka.
 • Naučíš sa postupne ovládať jednotlivé prvky taktovacej techniky tak, aby bolo tvoje gesto zrozumiteľné, funkčné a adekvátne interpretovanej skladbe. 
 • Štúdium ta naučí organizačným schopnostiam nacvičovať a viesť vokálne a menšie súbory a tiež tvoriť individuálne pedagogické koncepcie pre vyučovanie žiakov na základnom stupni umeleckého vzdelávania.

•pedagógovia•